O nas

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich prowadzony w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Nowatorska międzywydziałowa formuła przewiduje dużą komponentę praktycznych zajęć przekładowych, zapewnia kształcenie przekładoznawcze oraz polonistyczne pod okiem wybitnych specjalistów, dając równocześnie możliwość uczestnictwa w kursach języka i kultury na wybranej filologii obcej. 

Oferujemy zajęcia z zakresu przekładoznawstwa, współczesnej literatury polskiej i wybranej obcej, teorii i interpretacji dzieła literackiego, stylistyki praktycznej języka polskiego, a także szeroki wybór opcji. Studenci będą rozwijać swoje praktyczne umiejętności w trakcie warsztatów i projektów przekładowych pod kierunkiem uznanych tłumaczy literatury. Już w trakcie studiów mają też szansę rozpocząć współpracę z instytucjami kultury czy wydawnictwami. 
Program skierowany jest do absolwentów studiów humanistycznych co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza polonistycznych i neofilologicznych. Kandydaci muszą legitymować się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B2+. 

Czekamy na osoby zainteresowane literaturą światową oraz praktyką i teorią tłumaczenia literackiego, na utalentowanych młodych tłumaczy i tłumaczki, na wszystkich pasjonatów literatury i języków, którzy chcą spróbować swoich sił w sztuce przekładu.

Program studiów

Wśród najważniejszych przedmiotów akademickich znajdują się:

  • Introduction to Translation Studies
  • Polska literatura nowoczesna XX i XXI wieku
  • Stylistyka praktyczna i kultura języka
  • Warsztaty i projekty przekładowe
  • Doskonalenie językowe na poziomie C1 i C2

Oferujemy także specjalistyczne opcje przekładoznawcze oraz możliwość udziału w zajęciach wybranych z szerokiej oferty Wydziału Polonistyki, m. in. antropologicznych, kulturoznawczych, edytorskich, komparatystycznych i perfomatycznych.

W każdym semestrze studenci biorą udział w warsztatach przekładowych i realizują zespołowy lub indywidualny projekt przekładowy. W ramach seminarium magisterskiego przewidujemy możliwość zaangażowania studentów w prowadzone w jednostce badania naukowe.

Całość programu obejmuje 120 punktów, po 60 rocznie.

Punkty za przedmioty do wyboru: min. 39 rocznie.

Minimum 20 punktów ECTS w skali roku realizowanych jest na Wydziale Filologicznym UJ. Studenci podejmują tam zajęcia doskonalące znajomość języka obcego (120 godzin w skali roku) oraz kursy dotyczące literatury i kultury wybranego obszaru językowego.

Szczegółowy program studiów znajduje się w zakładce DLA STUDENTÓW

Indywidualizacja programu studiów

Projekty przekładowe prowadzone są metodą tutorialu, to znaczy, że studenci wybierają sobie opiekuna projektu, który realizują w bezpośrednim kontakcie z tutorem.

Program każdego studenta jest indywidualnie ustalany z opiekunem specjalności, z uwzględnieniem wyboru drugiego języka studiów oraz zainteresowań studentów. Nad wyborem kursów na Wydziale Filologicznym czuwają koordynatorzy powołani w poszczególnych instytutach. Każdy student indywidualnie konsultuje swój plan studiów. Można powiedzieć, że na naszej specjalności każdy student podejmuje indywidualny tok studiów.

Praktyki zawodowe

Nie przewiduje się formalnych praktyk z uwagi na to, że studenci pracują metodą projektów przekładowych, których zwieńczeniem może być publikacja. Opiekunami projektów są praktykujący tłumacze i redaktorzy wydawnictw czy czasopism, dzięki czemu studenci mają możliwość zmierzenia się z realnymi wyzwaniami stawianymi tłumaczom na rynku pracy. Tym niemniej, dzięki współpracy Wydziału Polonistyki z instytucjami kultury, takimi jak wydawnictwa, muzea, teatry, fundacje, instytucje miejskie i państwowe oraz festiwale literackie, studenci mogą angażować się w różnorodne działania o charakterze praktycznym.

Profil absolwenta

Absolwenci programu Przekładoznawstwo literacko-kulturowe posiadają kluczowe kompetencje polonistyczne oraz przekładoznawcze; orientują się we współczesnej literaturze polskiej i wybranej obcej, mają także pogłębione wiadomości z zakresu ich historii.

Potrafią interpretować teksty obu literatur; rozumieją znaczenie języka jako nośnika kultury; mają świadomość kluczowej roli języka i literatury w procesie komunikacji społecznej i międzykulturowej; posiadają uporządkowaną wiedzę w zakresie przekładoznawstwa; sprawnie stosują wypracowane przez nią metodologie; mają orientację w kulturze przekładowej.

Posiadają także zaawansowane umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów literackich i humanistycznych na język polski oraz podstawowe na wybrany język obcy; potrafią opisywać i oceniać przekłady literackie; potrafią planować i realizować projekty przekładowe oraz pracować w zespole fachowców. Znają nowoczesny warsztat pracy tłumacza i korzystają z niego.

Rozumieją rolę przekładu w tworzeniu kultury oraz społeczny wymiar pracy tłumacza; znają i stosują zasady etyki zawodowej; mają orientację w rynku pracy dla tłumaczy tekstów literackich i humanistycznych i potrafią się na nim odnaleźć.

Dzięki włączeniu do programu projektów badawczych i przekładowych, dla studentów otwiera się możliwość prowadzenia nowatorskich badań naukowych (także w zespołach międzynarodowych) oraz zdobywania kompetencji zawodowych pod okiem doświadczonych teoretyków i praktyków przekładu.

Ścieżki rozwoju zawodowego

Wydawnictwa (w Polsce ponad 50% tytułów ukazujących się na rynku wydawniczym to teksty tłumaczone); instytucje kultury; redakcje czasopism kulturalnych, także elektronicznych; szeroki rynek usług tłumaczeniowych.

Możliwość dalszego kształcenia

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Studia podyplomowe w zakresie przekładu literackiego.

Znajomość języków

Doskonała, profesjonalna znajomość polszczyzny. Pogłębiona i udoskonalona znajomość wybranego języka obcego (min. do poziomu C1).