dr hab. Anna Seretny

Absolwentka filologii angielskiej UJ. Stopień doktora uzyskała za pracę Definicje i definiowanie (Wydział Filologii UJ, 1997). Tytuł doktor habilitowanego w zakresie językoznawstwa otrzymała na podstawie rozprawy Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (Wydział Polonistyki UJ, 2012). Pracowała jako Visiting Lecturer  na Uniwersytecie Connecticut (1991-1993) oraz jako Visiting Professor na Uniwersytecie w Toronto (2001-2002).

W latach 2004–2008 była prezesem Stowarzyszenia „Bristol" Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Od roku 2013 jest członkiem Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju przy Radzie Języka Polskiego.

W pracy naukowej zajmuje się leksykografią pedagogiczną (słownikami jedno- i dwujęzycznymi), analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych, uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej oraz przekładem wewnątrzjęzykowym. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się również zagadnienia związane z dwujęzycznością. 

Hobby: zimą – jazda na nartach, latem – żeglarstwo, cały rok – kino. 

Ważniejsze publikacje

Książki

Seretny, A. (2015). Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Biblioteka LingVariów Glottodydaktyka, t. 11, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Seretny, A., Lipińska E. (2012). Miedzy językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Seretny, A. (2011). Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seretny, A. (1998). Definicje i definiowanie. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Prace redagowane

Lipińska, E., Seretny A. (red.) (w druku). Tłumaczenie we współczesnej glottodydaktyce. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Lipińska, E., Seretny A. (red.) (2015). Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle  „Standardów wymagań egzaminacyjnych" oraz „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego". Biblioteka LingVariów  Glottodydaktyka, t. 10, Kraków: Księgarnia Akademicka Kraków.

Seretny A., Lipińska E. (red.) (2008). Rozwijanie i testowanie sprawności językowych oraz kompetencji  socjokulturowej i socjolingwistycznej. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Lipińska E., Seretny A. (red.). (2006) Sprawności przede wszystkim. Materiały z II Konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol". Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Tłumaczenia i adaptacje

Glosariusz terminów z zakresu testowania biegłości językowej (wspólnie z M. Gaszyńską Magierą).  Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Przewodnik dla autorów zadań testowych (wspólnie z M. Gaszyńską Magierą). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Lista zagadnień kontrolnych do oceny jakości testów biegłości językowej (wspólnie z M. Gaszyńską – Magierą). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Artykuły w czasopismach naukowych  

Seretny, A. (2015). W ciemnościach tunelu, czyli o zjawisku leksykalnego plateau, Postscriptum Polonistyczne 2, 89-106.

Seretny, A., Stefańczyk W. (2015). Między słownikiem a gramatyką – słowotwórstwo w perspektywie glottodydaktycznej. Postscriptum Polonistyczne 2, 45-62.

Seretny, A. (2015). Zasób leksykalny obcojęzycznych użytkowników polszczyzny w świetle badań ilościowych. LingVaria  2, 81-95.

Seretny, A. (2014). Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym. Acta Universitatis Lodzeinsis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 21, 37-50.  

Seretny, A. (2014). Standaryzacja wymagań leksykalnych w glottodydaktyce polonistycznej – znajomość słownictwa jako parametr oceny biegłości językowej. Poradnik Językowy 2, 22-35. 

Seretny, A. (2014). Czytanie ekstensywne, tekst w perspektywie glottodydaktycznej.  Postscriptum Polonistyczne 3, 7-18.

Seretny, A. (2011). Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna. LingVaria 1, 281-296.

Seretny, A. (2007). Quo vadis, Lexicographia peadagogica. Prace Filologiczne LIII, 503-512.

Seretny, A. (2006). Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności. LingVaria 2, 87-98.  

Podręczniki

Seretny, A. (w druku). By nie brakło słów. Ćwiczenia leksykalne dla poziomu B2. Kraków: Wydawnictwo Prolog.

Seretny, A. (2008). Per aspera ad astra. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania. Kraków:

Wydawnictwo Universitas.

Seretny, A. (2007), Kto czyta – nie błądzi. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania. Kraków:  Wydawnictwo Universitas.