dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBL PAN

Prof. nadzw. w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Anglistka i polonistka, absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004-2006, 2009, 2011), laureatka  Stypendium Naukowego dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2015). Autorka monografii Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (2011, seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) i Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions  (2016, seria Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur), a także rozpraw z historii literaturoznawstwa środkowo- i wschodnioeuropejskiego oraz poetyki i teorii przekładu literackiego i literaturoznawczego (m.in. w „Tekstach Drugich", „Pamiętniku Literackim", „Między Oryginałem a Przekładem", „Studiach o przekładzie" pod red. P. Fasta, „Przeglądzie Rusycystycznym"). Tłumaczka m.in. pism M.M. Bachtina, P.M. Miedwiediewa, I.I. Kanajewa, rosyjskich i zachodnioeuropejskich bachtinologów (Ja-Inny. Wokół Bachtina, red. nauk. D. Ulicka, T. 1 i 2,  2009), O.M. Freudenberg (Semantyka kultury, red. nauk. D. Ulicka, 2005) i J.S. Brunera (Kultura edukacji, 2006, wyd. 2 2010). Zrealizowała projekty badawcze: Modernistyczne modele przekładu literackiego (2011-2015, OPUS NCN), Formy i gatunki literaturoznawcze w Europie Środkowo-WschodniejGatunki literaturoznawcze polskiego i rosyjskiego prestrukturalizmu (2011-2012, „Młody IBL"), Paleontologia kultury w kręgu Nikołaja Marra (2009, Sankt-Petersburg, Federacja Rosyjska, Program Kwerenda FNP). Uczestniczyła w zespołach badawczych: Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku (2004-2006, Subsydium Profesorskie FNP (Program Mistrz) prof. dr hab. W. Boleckiego), Sensualność w kulturze polskiej. Reprezentacje zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności (2009-2012, NCBiR, kierownik projektu: prof. dr hab. W. Bolecki). Prezes Fundacji Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych. Zainteresowania naukowe: historia modernistycznego literaturoznawstwa wschodnio- i środkowoeuropejskiego, relacje teorii literatury i nauk biologicznych, modernizm wschodnio- i środkowoeuropejski oraz angloamerykański, historia twórczości translatorskiej i myśli przekładoznawczej, praktyka translatorska.

tamara_brzostowska@wp.pl

Więcej informacji na stronach:

http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/brzostowskatereszkiewicz-tamara

http://fnp.org.pl/monografie/pl,monografie,book,179.php

http://www.peterlang.com/download/datasheet/84277/datasheet_265776.pdf http://sensualnosc.ibl.waw.pl/

http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Ja___Inny__Wokol_Bachtina__Antologia__tom_1_2_2589.html

http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Semantyka_kultury_2304.html

http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Kultura_edukacji_2250.html