dr Tomasz Kunz

adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, tłumacz (między innymi dziewięciu książek Zygmunta Baumana). Autor książki Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza (Kraków 2005), za którą otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współredaktor dwutomowej publikacji Polonistyka bez granic (Kraków 2010) oraz tomów zbiorowych Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza (Kraków 2014) i Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas (Kraków 2015).

Wybrane artykuły poświęcone problematyce teoretycznoliterackiej

Jonathana Cullera poszukiwania modelu nowoczesnej liryki, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod red. R. Nycza, Universitas, Kraków 1998, s. 250-256.

Tadeusza Różewicza poetyka negatywna, w: Literatura wobec niewyrażalnego, pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998, s. 293-299.

,,Swój do swego po swoje?" Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego, ,,Teksty Drugie" 2002, z. 1/2, s. 295-301.

—     „Próba nowej całości". Tadeusza Różewicza poetyka totalna, „Przestrzenie Teorii" 2006, nr 6, s. 121-132. Przedruk w: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, pod red. W. Browarnego, J. Orskiej i A. Poprawy, Universitas, Kraków 2007, s. 11-23.

—    Rzeczywiste-społeczne-tekstowe. O potrzebie innej socjologii literatury, „FA-art" 2008, nr 2/3, s. 112-116. Przedruk w: Dwadzieścia lat literatury polskiej. Cz. II: Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 61-70.

—    Siostra Bridget Costello czyta Baudrillarda, „Wielogłos" 2009, nr 1-2 (5-6), s. 95-109.

—    „W stronę Arkadii albo w druga stronę". Literatura najnowsza wobec kryzysu polonistyki uniwersyteckiej, „Polonistyka" 2010, nr 3, s. 18-24. Przedruk: w: Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2011, s. 357-367.

—    Granice przedstawialności doświadczenia (na przykładzie „Jądra ciemności" Josepha Conrada), w: Polonistyka bez granic, t. 1. red. W. Miodunka, R. Nycz, T. Kunz, Universitas, Kraków 2010, s. 385-393.

—    Kulturowa socjologia literatury – rozpoznania i propozycje, „Ruch Literacki" 2010, nr 6, s. 503-520. Przedruk w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Universitas, Kraków 2012, s. 413-438.

—    Pokolenie jako kategoria nowoczesna (o pragmatyce narracji pokoleniowej), w: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2011, s. 11-21.

—    Nowa historia literatury – bez dogmatu i bez przedmiotu?, „Ruch Literacki" 2011, nr 6, s. 529-538. Przedruk w: Kulturowa historia literatury, red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 59-68.

—     „Przed bramą". Od alegorii do katachrezy, „Czytanie Literatury" 2012, nr 1, s. 153-160.

—    Widmo autora. Kilka uwag o współczesnej formie uobecniania się osoby w tekście, „Polonistyka" 2014, nr 5, s. 8-11.

—    Stan nieważkości. O dzisiejszym statusie nowoczesnej teorii literatury (z dodaniem kilku uwag na temat skutków deprofesjonalizacji studiów polonistycznych), w: Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 137-146.

—    Poetyka w świetle kulturoznawstwa / Poetics Through the Prism of Cultural Studies, „Forum Poetyki / Forum of Poetics" lato/summer 2015, s. 6-15 [wersja on-line dostępna pod adresem http://fp.home.amu.edu.pl].

Przekłady z języka angielskiego.

Książki:

— E. Barker, Nowe ruchy religijne, Zakład Wydawniczy „NOMOS", Kraków 1997, s. 339.

— H. Filipowicz, Laboratorium form nieczystych. Dramaturgia Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 221.

— R. Stark, W. S. Bainbridge, Teoria religii, Zakład Wydawniczy ,,NOMOS", Kraków 2000, s. 456.

— Z. Bauman, Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 308.

— Z. Bauman, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 206.

— E. Wagner, Sylvia Plath i Ted Hughes, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 261.

— Z. Bauman, Europa niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie 2005, s. 215.

— P. Beyer, Religia i globalizacja, Zakład Wydawniczy „NOMOS", Kraków 2005, s. 398.

—    J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy „NOMOS", Kraków 2005, s. 396.

—    J. Beckford, Teoria społeczna a religia, Zakład Wydawniczy „NOMOS", Kraków 2006, s. 326 (wspólnie z Magdaleną Kunz).

—    Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 341.

—    Z. Bauman, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 246.

—    Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 456.

—    Z. Bauman, Sztuka życia, przeł. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 236.

—    Z. Bauman, Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosą-Madrazo, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, s. 311.

—    N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, s. 405.

—    Jonathan A. Edlow, Zabójcza kolacja i inne zagadki medyczne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 360.

—    Sidney D. Kirkpatrick, Hitler i święte insygnia. Prawdziwa historia kradzieży i odzyskania klejnotów koronacyjnych Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, s. 421.

—    O. Pamuk, Pisarz naiwny i sentymentalny. Wykłady harwardzkie 2009, Wydawnictwo Literackie 2012, s. 175.

—    Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja. Rozmowy, Wydawnictwo Literackie 2013, s. 237.

Artykuły:  

— E. Stankiewicz, Język potoczny a język poezji; tegoż, Nowe spojrzenie na strofę Onieginowską; tegoż, Tragiczny tryptyk ,,Hasanaginica", w: E. Stankiewicz, Poetyka i sztuka słowa, Universitas, Kraków 1996, s. 17-33; 197-213.

— J. Culler, Nowoczesna liryka: ciągłość gatunku a praktyka krytyczna, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 227-249.

— M. H. Abrams, Ustalanie i dekonstruowanie, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 211-260.

— S. Boym, Paradoksy zunifikowanej kultury. Od baśni Stalina do pudełka z laki pani Mołotow, ,,Teksty Drugie" 2000, z. 1/2, s. 167-180.

— H. Filipowicz, Szklane oczy Hery. Reinterpretacja sztuk Herberta, ,,Teksty Drugie" 2000,
z. 3, s. 28-46.

— H. Vendler, Z okruchów, świat już doskonały, w: Poznawanie Miłosza 2, red. A. Fiut, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 341-356.

— C. Cavanagh, ,,Przepisywanie" Wielkiej Historii. Achmatowa, Szymborska i żona Lota, ,,Teksty Drugie" 2001, z. 2, s. 11-28. Przedruk w: Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990-2005), red. H. Filipowicz, A. Karcz, T. Trojanowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2005, s. 229-247.

— B. Holmgren, Ameryka, Ameryka, czyli jak przeżyć w przekładzie; C. Cavanagh, Zaciągając ręczny hamulec. Stanisława Barańczaka poetyka wykorzenienia; F. Kujawinski, T. Tabako, Tymoteusz Karpowicz. Krótki przewodnik (wspólnie z T. Tabako); R. Grol, Erotyka i wygnanie. Poezja Anny Frajlich; T. S. Gladsky, Jerzy Kosiński polski emigrant; E. M. Thompson, Leopold Tyrmand, peryferyjność i amerykański ruch konserwatywny; R. Koropeckyj, Marka Hłaski ,,Listy z Ameryki", w: Życie w przekładzie, red. H. Stephan, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 17-33, 60-78, 79-98, 99-112, 115-130, 131-147, 148-164.

— C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, ,,Teksty Drugie" 2003, z. 2/3, s. 60-71.

— R. Koropeckyj, Orientalizm w „Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza; A. Lanoux, Kanonizacja wieszcza. Zwrot subiektywny w polskiej biografii literackiej w latach sześćdziesiątych XIX wieku; A. Komaromi, „Wesele" Wyspiańskiego. W drodze na światowe sceny; A. Frajlich, Zazdrość, płeć i charakter. Michał Choromański i Otto Weininger;
A. D. Gillespie, „Ten trakt daleki, ten smutek". Kreacja wygnania w wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Mariny Cwietajewej; A. Karcz, Kazimierza Wóycickiego formalistyczna koncepcja dzieła literackiego i historii literatury, w: Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990-2005), red. H. Filipowicz, A. Karcz, T. Trojanowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006, s. 38-55, 77-94, 131-145, 146-156, 206-228, 268-285.

– H. Filipowicz, O możliwych pożytkach ze studiowania polonistyki w Stanach Zjednoczonych, przeł. Tomasz Kunz, „Wielogłos" 2008, nr 2(4), s. 25-44.

– Ch. Taylor, Nawrócenia. Chrześcijaństwo w poszukiwaniu nowych szlaków, „Znak" 2009, nr 654 (11), s. 28-56.

– R. Kimball, Leszek Kołakowski i anatomia totalitaryzmu, „Znak" 2010, nr 657 (2), s. 38-51.

– R. Rorty, „Teoria literatury" z perspektywy czasu; M. L. Pratt, Komparatystyka literacka i globalne obywatelstwo, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 325-330, 357-366.

– R. Felski, Pożytki z literatury. Szok, „Teksty Drugie" 2010, nr 1-2, s. 278-299 (wspólnie z Magdaleną Kunz).

– O. Pamuk, Gniew wyklętych, w: tegoż, Inne kolory. Eseje i opowiadania, przeł. z języka tureckiego A. Akbike Sulimowicz, z języka angielskiego T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, s. 322-327; Wywiad dla „Paris Review", tamże, s. 529-559.

– J.-H. Holmberg, Sukces szwedzkich kryminałów, w: Ciemna strona. Szwedzcy mistrzowie kryminału. Zbrodnia, tajemnica, suspens, wybór i opracowanie J.-H. Holmberg, przeł. A. Rosenau i inni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, s. 350-372.

– H. Bloom, Testowanie mapy zniekształceń. „Childe Roland" Browninga, w: Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, tom III, wybór i opracowanie H. Markiewicz, współudział T. Walas, TAiWPN Universitas, Kraków 2011 (faktyczna data wydania 2014), s. 231-250.

– Ch. Achebe, Obraz Afryki. Rasizm w „Jądrze ciemności" Josepha Conrada, w: sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu…, s. 265-280 (wspólnie z Magdaleną Kunz).

– S. Fish, Interpretując „Variorum", w: Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu…, s. 363-391.  

– A. Margalit, Emocje przypomniane, w: Afektywne historie i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015, s. 65-94.